Podmienky ochrany osobných údajovI.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je wwworks s. r. o., IČO: 051 55 851, so sídlom v Litomyšli (ďalej len:správca“).

 2. Kontaktné údaje správcu

adresa: Toulovcovo nám. 151, 570 01 Litomyšl e-mail: info@wworks.cz

telefón: +420 605 742 925

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickejosoby.

 2. Správca nemenoval poverenca na ochranu osobnýchúdajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašejobjednávky.

 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné na plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajovje

  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b)GDPR,

  • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielaní obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)GDPR,

 2. Účelom spracovania osobných údajovje

  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné na úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko a adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade vracania platby na účet bude vyžadované tiež Vaše bankové spojenie, v prípade nákupu podnikajúcej fyzickej alebo právnickej osoby sú nutné údaje: názov firmy, poštová adresa, IČO, DIČ, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefón, e-mail, bankové spojenie – opäť len v prípade vracania platby), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcuplniť.

  • zasielanie obchodných oznámení a činenie ďalších marketingovýchaktivít.

  • na skvalitnenie služieb využívame súbory cookies, ktoré Vám slúžia na uľahčenie nákupu (uľahčenie pri vyplňovaní formulárov, e-shop si zapamätá, čo ste si vložili do košíka aj potom, keď ste navštívili iné stránky) a správcovi na mapovanie aktivity v e-shope (správca vďaka cookies môže sledovať, či všetko v e-shope funguje ako zamýšľal, môže sledovať štatistické dátanávštevnosti alebo hodnotiť, či je efektívna reklama, ktorú si objednal). Súbory cookie neobsahujú osobné údaje, sú časovo obmedzené, takže dochádza k ich pravidelnému výmazu.

 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22GDPR.

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov, čo znamenánasledujúce:

  • V databáze e-shopu po dobu 3 rokov od uskutočnenia objednávky. Potom sú dáta v databázeanonymizované.

  • Databázy sú pravidelne zálohované. Zálohy staršie ako 2 roky sú pravidelne mazané.

  • Pre účtovné a archivačné potreby sú dáta uchovávané a archivované po dobu 10 rokov v účtovnom systémePohoda.

 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údajevymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby aspoločnosti

  • podieľajúce sa na dodaní tovaru, realizácii platieb na základe zmluvy (výrobca a dodávateľ VACS FACTORYs. r. o.)

  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu (externí spolupracovníci a zamestnanci správcu, s ktorými má správca uzatvorené zmluvy o spracovaní osobných údajov v súlade s GDPR, Smartsupp.com – online komunikácia, Heuréka Shopping s. r. o.– služba Overenézákazníkmi).

 2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnejorganizácii.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPRmáte

  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15GDPR,

  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18GDPR.

  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17GDPR,

  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPRa

  • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20GDPR.

 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobnýchúdajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobnýchúdajov.

 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk (vo forme silných hesiel, antivírusových programov a ďalších softvérových zabezpečení) a úložísk osobných údajov v listinnej podobe (vo forme trezorov, poplašného zariadenia a kamerového systému).

 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby, s ktorými má správca uzatvorené spracovateľské zmluvy zaväzujúce tieto osoby na dodržiavanie podmienok ochrany osobných údajov podľaGDPR.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený(á) s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcoviposkytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.