Než budete pokračovať: stručne o cookies, ktoré používajú naše webové stránky

Cookies sú malé súbory ukladané do Vášho prehliadača, ktoré bežne používa väčšina webových stránok. Sú užitočné pre Vás i pre nás.

Na našich stránkach využívame cookies nevyhnutné na zaistenie funkčnosti webu, analytické cookies nazber a vyhodnotenie dát v službe Google Analytics na anonymnej báze a cookies služby YouTube, pretože si na našom webe môžete prehrať videá nahrané primárne na YouTube.

Aby sme mohli zaistiť efektívne a príjemné fungovanie nášho webu, prosíme Vás o ich povolenie. Ako spravujeme Vaše osobné údaje a aké cookies používame, si môžete prečítaťtu.

 

Platobné varianty

Platba prevodom  Jednoduchý a tradičný spôsob platby. Po dokončení objednávky Vám zašleme údaje k platbe. Tovar expedujeme ihneď po overení, že Vaša platba k nám dorazila.
   Dobierka  Ak využijete platbu na dobierku, cenu za tovar uhradíte v hotovosti pri prevzatí (+2 €).
Kartou online  

Využívame služby českého poskytovateľa platobnej brány, spoločnosti ComGate Payments, a. s. Viac informácií o platobnej bráne nájdete na https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Zvoľte platbu kartou, vyplňte číslo karty, platnosť karty a trojmiestny kód na zadnej strane karty a potvrďte transakciu. Ak máte zapnutú službu 3D Secure, príde vám na váš mobilný telefón bezpečnostný kód, ktorý vyplníte a potvrdíte tak prevod.

Ak by ste mali o platbe akékoľvek pochybnosti, obráťte sa na našu zákaznícku podporu info@vrecka-do-vysavaca.sk, my platbu skontrolujeme a dáme vám čo najrýchlejšie vedieť. V prípade nutnosti môžete tiež kontaktovať priamo platobnú bránu:

ComGate Payments, a. s.
Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové
E-mail: 
platby-podpora@comgate.cz

Tel:  +420 228 224 267

  

 

 

Doprava

 Zásilkovna - najlepší dopravca
 

 5.5 EUR (Pri nákupe balenia M alebo L - zvýhodnená cena 2 EUR)

     
 Zásilkovna - vlastný odber  

 3.5 EUR (Pri nákupe balenia M alebo L  ZDARMA)

 

Obchodné podmienky

Kontakt na zákaznícku podporu:

Tel.:0940 129 154

email.: vreckadovysavaca.sk@gmail.comPrevádzkovateľ internetového portálu:

Názov spoločnosti: wwworks s.r.o.

Ulica a číslo: Toulovcovo nám. 151

Mesto a PSČ: Litomyšl, 570 01

Štát: Česká republika

IČ: 051 55 851

DIČ: CZ 051 55 851

Tel.: +420 605 742 925

email.: info@wwworks.czBankový účet predávajúceho:

IBAN: SK9183300000002601606840

SWIFT(BIC): FIOZSKBAXXX

(Fio banka CZ-SK) 

Číslo účtu: 2601606840/8330

 

 

1.Všeobecné ustanovenia

1.1.Tieto obchodné a reklamačné podmienky a podmienky ochrany osobných údajov upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je wwworks, s.r.o zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu Hradec Králové pod spisovou značkou 37263 C a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

2.1.Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, kedy eshop dostane dokončenú objednávku. To je vo chvíli, keď kupujúci stlačí tlačidlo „potvrďte nákup“. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.2.2.Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok a podmienok ochrany osobných údajov, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.2.3.Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciach, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

         a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho

         b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

         c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty.

 

2.4. Kupujúci je povinný:

         a) prevziať objednaný a dodaný tovar

         b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru

         c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

2.5. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 

2.6. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je len ilustračné.

 

2.7. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu tovaru.

 

2.8.Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

 

2.9. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.

 

2.10.Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

2.11. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

 

3Záruka

3.1.Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

 

3.2.V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota predstavuje pri každom výrobku dva roky. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy. 

 

4) Doprava

4.1.Tovar bude kupujúcemu doručený  Zásielkovňou - Najlepší dopravca, prípadne Vlastný odber

 

4.2.Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 5.5 EUR (Najlepší dopravca), resp. 3.5 EUR (Vlastný odber)

 

4.3.Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Zásielkovňa neponúka. Pokiaľ kuriér nezastihne kupujúceho v dohodnutú dobu na adrese, uloží zásielku na najbližšom výdajnom mieste, kde si ju môže kupujúci ešte v ten deň vyzdvihnúť. Každej zásielke je priradené trasovacie číslo, pomocou ktorého má kupujúci o zásielke aktuálny prehľad.4.4.POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

 

4.5.Po objednaní je balík doručený spravidla do 2-5 pracovných dní. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

 

4.6.V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny, doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

 

4.7.Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

 

4.8.Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

 

5) Spôsoby úhrady

5.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

5.2.platba dopredu (prevodom) - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet 

 

5.3.dobierka - objednaný tovar Vám zašleme Zásilkovňou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. 

 

5.4.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

 

6) Rozpor s kúpnou zmluvou

6.1.V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu dvanástich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 

7) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

7.1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

 

7.2. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

 

7.3. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod)

 

7.4. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

 

7.5.  Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. V prípade, ak je balenie vreciek do vysávačov kompletné vrátane pôvodného obalu, nepoškodené (môže byť rozbalené) a chýba maximálne jedno vrecko z balenia, predlžuje predávajúci vyššie uvedenú lehotu na vrátenie tovaru na tri mesiace odo dňa prevzatia tovaru.

 

7.6. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

7.7. Ak urobíte storno objednávky do 6 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom, vykonať telefonicky Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

7.8. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom.

 

7.9. Pri vrátení tovaru postupujte podľa popisu umiestneného nižšie v bode 10 týchto obchodných podmienok.

 

7.10. Ak je kupujúci vystavený nekalým obchodným praktikám ako napr.

·       Používanie nátlakových alebo vydieračských metód na nákup tovaru alebo služby

·       Skrývanie dôležitých informácií o produkte alebo službe alebo poskytovanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií

·       Používanie falošných reklám alebo oslovovanie spotrebiteľov s použitím neoprávnených osobných údajov

·       Vydávanie sa za zástupcu alebo zástupcu organizácie bez oprávnenia

·       Diskriminácia spotrebiteľov na základe pohlavia, veku, zdravotného stavu, rasy alebo sociálneho postavenia

je oprávnený odstúpiť od zmluvy až 9 mesiacov po jej uzavretí.

  

8) Bezpečnosť

8.1. Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

 

9) Reklamácie

9.1.V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa nižšie uvedeného popisu.

 

9.2.Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie, musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

 

9.3. V prípade reklamácie má zákazník právo na vrátenie poštovného.

 

9.4.  Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

9.5.  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

9.6. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

9.7.  Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď,v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. 

 

9.8. Upozorňujeme, že vrecká nie sú určené na vysávanie brúsneho prachu a popola.

 

9.9.  Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

         a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.7. týchto   reklamačných a obchodných podmienok,

         b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

         c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

         d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému   prostrediu tovaru,

         e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

         f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru.

 

9.10 Predávajúci je zodpovedný za poškodenie tovaru spôsobené zákazníkom, ak je príčinou chybný alebo nedodaný návod na použitie

 

9.11. Kupujúci nemá nárok uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

9.12. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný bezchybný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

9.13. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

         a) odovzdaním opraveného tovaru,

         b) výmenou tovaru,

         c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

         d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

         e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

         f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

9.14. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

 

9.15. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

 

9.16. Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť preferovanú formu náhrady. Predávajúci však nie je povinný sa touto preferenciou riadiť, pokiaľ je jej splnenie nemožné, alebo neúmerne drahé

 

9.17. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu týchto reklamačných a obchodných podmienok.

 

9.18.Preprava je hradená stranou predávajúceho.

 

9.19.Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. 

 

9.20.Postup pri posielaní zásielky späť predávajúcemu nájdete uvedený nižšie.

  

10) Sposob Vrácení tovaru

10.1.Tovar pošlite na adresu na to určenú:

Kopčianska 92/A,

851 01 Bratislava

Na balíčka musí byť originálny štítok Zásielkovně s čiarovým kódom, ktorý vám na požiadanie vystaví naše zákaznícka podpora. V prípade takto odoslaného balíčka máte poštovné zadarmo.

10.2.Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť), prípadne budú vrátené spôsobom, ktorým ste objednávku zaplatili, a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

11) Ochrana osobných údajov

11.1. Všetko spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR). V našom e-shope spracovávame iba také osobné údaje, ktoré sú nutné na realizáciu objednávky. Detailné informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu. Obchodné podmienky sú platné od 10.1.2023 do odvolania. Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

 

Za tím eshopu vrecka-do-vysavaca.sk

Mgr. Matyáš Hájek, konateľ

 

Reklamácie

Chcete vrátiť – reklamovať tovar? Čo teraz?

Hoci sa snažíme, aby k týmto situáciám dochádzalo len výnimočne; Prišiel Vám poštou nesprávny tovar? Zdá sa Vám, že vrecká nevyhovujú? Čakali ste niečo iné? Nebojte sa, našou snahou je, aby sa všetko vysvetlilo a dalo čo najrýchlejšie do poriadku.

 

Využite, prosím, náš zákaznícky servis.

info@vrecka-do-vysavaca.sk

+421 940 129 154

Najjednoduchšie je sa konkrétne dohodnúť...

 

 

 

 

 

 

Zadať pripomienku

alebo reklamáciu

Časté problémy


Vrecko sa zdá byť príliš veľké?

Textilné vrecko do vysávača Vám zasielame nezložené. Pri vložení do Vášho vysávača ho, prosím, prehnite podľa pokynov na obale, určite sa Vášmu vysávaču bez problémov prispôsobí. Ak ste doposiaľ používali papierové vrecká, ste zvyknutí na menší formát vreciek. Je to spôsobené tým, že papierové vrecká Vám distribútor zasiela už rozložené, preto sa zdajú byť menšie. Zložené textilné vrecko pri vysávaní krásne vyplní priestor vysávača a Vy určite oceníte jeho objemovú kapacitu. Jeho veľkosť nie je vadou, ale prednosťou.


Vrecko vyzerá inak než originál?

Áno, to môže byť pravda. Vrecká VACS sú plnohodnotnou a dokonale funkčnou alternatívou vreciek do najrôznejších vysávačov. Pretože vrecko do vysávača nie je okrasou, ale technickou výbavou vysávača, ktorá nemá vplyv na vizuálny štýl spotrebiča, nepovažuje výrobca za nutné napodobovať originálne vrecká aj ich vzhľadom. Hlavnou snahou výrobcu je, aby vrecko skvele plnilo svoju funkciu. Dúfame, že nám dáte za pravdu, že sa mu to darí.

Reklamačný formulár

 

1.

Stiahnite si prosím reklamačný formulár v pdf. alebo doc. formáte. Vyplňte a pošlite nám ho v emaily na adresu info@vrecka-do-vysavaca.sk a vytlačenú kópiu vložte do balíku s nákupom, ktorý nám vraciate. Podľa formulára v balíčku zistíme, že sa jedná o tovar od Vás.

2.

Prosíme Vás, aby ste tovar, ktorý budete vracať, starostlivo zabalili. Pôvodné balenienie je podmienkou reklamácie. Radi Vám vymeníme aj balenie bez jedného vrecka. Chápeme, že ste ho potrebovali vyskúšať.

3.

Odošlite balíček, prosím, na túto adresu: 

Kopčianska 92/A,
851 01 Bratislava

Na balíčka musí byť originálny štítok Zásilkovna s čiarovým kódom, ktorý vám na požiadanie vystaví naše zákaznícka podpora.

 4.

Ihneď po obdržaní balíčku Vám pošleme plnohodnotnú náhradu. Ak nebudete chcieť, aby sme Vám tovar vymenili, sme pripravení vrátiť Vám peniaze.